Privacyverklaring

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Huisje op Wielen aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Huisje op Wielen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Huisje op Wielen gaat zorgvuldig om met de gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

In deze verklaring lees je hoe Huisje op Wielen omgaat met de betreffende informatie en voor welke doeleinden deze gebruikt wordt.

Doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
Huisje op Wielen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Persoonsgegevens worden via de website verwerkt als je de informatie voor het contactformulier invult. Bij het invullen van dit formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Het e-mailadres of het telefoonnummer is nodig om contact met je op te nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van diensten die interessant voor je kunnen zijn.
  • Huisje op Wielen verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Om contact met je op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van de diensten.

Verwerking persoonsgegevens
Huisje op Wielen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens, volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als je gebruik maakt van diensten van Huisje op Wielen dan zijn er gegevens van je nodig. Deze verstrek je bijvoorbeeld via de telefoon, mail of via de website.

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres

Gegevens bewaren
Huisje op Wielen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, zoals omschreven in de AVG.

Cookies
Huisje op Wielen maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies. Echter worden IP-adressen geanonimiseerd. Een cookie is een stukje data dat door een website op je internetbrowser wordt geplaatst. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie. Dit helpt Huisje op Wielen om een goede gebruikservaring te kunnen leveren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen met anderen
Huisje op Wielen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens die op deze website zijn ingevuld kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Huisje op Wielen zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’.
Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Huisje op Wielen.
Huisje op Wielen zal de gegevens op geen enkele wijze beschikbaar stellen aan organisaties, derden, uitlenen, verhuren of verkopen, noch op andere wijze openbaren, tenzij Huisje op Wielen daartoe wettelijk wordt verplicht.

Beveiliging
Huisje op Wielen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. De gegevens zijn te vinden op de pagina contact.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huisje op Wielen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per e-mail aanvragen. De gegevens zijn te vinden op de pagina contact.

Huisje op Wielen wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

 

Disclaimer

De website domeinnaam is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Huisje op Wielen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.